Fiji 120

Бүрэн автомат ба дотоод гэрэлтүүлэгтэй Температураа өөрөө тохируулна