Liss

 Лийс бол крем шахагч, ус гаазруулагч, хийн целиндрийн дэлхийн тэргүүлэгч хонгионы үйлдвэрлэл.